Global


Powrót do listy

Co nowego?

30 września 2011

POPC — zapraszamy do współpracy

  • Zapra­sza­my do współ­pra­cy fir­my, któ­re w ramach pro­gra­mu POPC  bio­rą udział w kon­kur­sie na budo­wę sie­ci dostę­po­wych. Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą obsłu­gę inwe­sty­cji.

Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
  • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.