Global


Wynajem pługoukładacza

Pro­wa­dzi­my kom­plek­so­we usłu­gi wynaj­mu naj­wyż­szej jako­ści sprzę­tu reno­mo­wa­nych marek do budo­wy sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych i sze­ro­ko­pa­smo­wych. Ofe­ru­je­my nowo­cze­sne maszy­ny, któ­re umoż­li­wia­ją pre­cy­zyj­ne pro­wa­dze­nie robót i ter­mi­no­wą fina­li­za­cję pla­nów. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo najem sprzę­tu razem z doświad­czo­ną eki­pą do jego obsłu­gi, co znacz­nie przy­spie­sza pra­ce i zapew­nia bez­a­wa­ryj­ne ich wyko­na­nie.

PŁUGOUKŁADACZ VERMEER RTX 1250

Wibra­cyj­ny z napę­dem hydro­sta­tycz­nym

Sku­tecz­ne, bez­piecz­ne i wydaj­ne narzę­dzie ukła­da­nia sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wych, tele­in­for­ma­tycz­nych.

 • ukła­da­nie oka­blo­wa­nia meto­dą bez­wy­ko­po­wą – nie­wiel­kie uszko­dze­nia grun­tu
 • głę­bo­kość ukła­da­nia: do 130 cm
 • moż­li­wość ukła­da­nia kil­ku linii jed­no­cze­śnie: czte­rech rur, dwóch taśm ostrze­gaw­czych lub taśmy i kabla sygna­li­za­cyj­ne­go
 • ochro­na przed uszko­dze­nia­mi nawierzch­ni asfal­to­wej pod­czas prac w pasie dro­go­wym dzię­ki gumo­wym gąsie­ni­com
 • duża moc (do 120 KM) i masa – spraw­ne pra­ce w cięż­kich warun­kach pogo­do­wych i grun­to­wych
 • pre­cy­zyj­ny sys­tem kon­tro­li trak­cji i pro­ce­su pra­cy

Korzyści dla Klientów:

 • oszczęd­ność cza­su – szyb­sza w porów­na­niu z meto­da­mi tra­dy­cyj­ny­mi reali­za­cja pro­jek­tu
 • niski współ­czyn­nik uszko­dzeń grun­tu i ochro­na nawierzch­ni pod­czas robót w pasie dro­go­wym
 • ogra­ni­cze­nie kosz­tów – bez koniecz­no­ści pla­no­wa­nia i pro­wa­dze­nia robót porząd­ko­wych po wyko­na­niu wyko­pu
 • racjo­na­li­za­cja pla­nów pra­cy zespo­łu – ofe­ru­je­my wyna­jem płu­go­ukła­da­cza z doświad­czo­ną eki­pą obsłu­gi tech­nicz­nej, któ­ra reali­zu­je peł­ny zakres robót
 • amor­ty­za­cja kosz­tów naj­mu i eks­plo­ata­cji tra­dy­cyj­ne­go sprzę­tu cięż­kie­go
 • sku­tecz­na meto­da niwe­lo­wa­nia opóź­nień w ter­mi­nach reali­za­cji pro­jek­tów
Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem:
 501 401 068
(pon-pt w godz. 8 -17)

Skontaktuj się z nami

Obsługujemy klientów z całej Polski


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
 • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.