Global


Wdmuchiwanie kabli

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi pro­jek­to­wa­nia, wyko­na­nia, insta­la­cji i nad­zo­ru tech­nicz­ne­go insta­la­cji opto­te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Dzia­ła­my zgod­nie ze stan­dar­da­mi przy­ję­ty­mi przez głów­nych euro­pej­skich ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

 • wdmu­chi­wa­nie kabli świa­tło­wo­do­wych
 • mon­taż w kana­li­za­cji wtór­nej i mikro­ka­na­li­za­cji
 • wyso­ka jakość cen­tro­wa­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych
 • pomia­ry reflek­to­me­trycz­ne w dłu­go­ści fali 1310/1550/1625 nm (reflek­to­me­tra­mi Yoko­ga­wa AQ 1200)
 • doku­men­ta­cja zdję­cio­wa zasob­ni­ków i stud­ni kablo­wych

Korzyści dla Klientów

 • gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści wyko­na­nia dzię­ki doświad­czo­nym, cer­ty­fi­ko­wa­nym eki­pom prze­szko­lo­nym z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii
 • powy­ko­naw­cza doku­men­ta­cja pomia­ro­wa
 • moż­li­wość zamó­wie­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, prze­glą­du tech­nicz­ne­go oraz usług kon­ser­wa­cji insta­la­cji
 • skró­ce­nie cza­su reali­za­cji inwe­sty­cji

Doświadczenie

 • kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia w insta­la­cji sie­ci świa­tło­wo­do­wych
 • ponad 675 km kabli świa­tło­wo­do­wych zain­sta­lo­wa­nych meto­dą wdmu­chi­wa­nia w jed­nym roku
 • wyko­na­nie spa­wów w Cen­trum Elek­tro­nicz­ne­go Prze­twa­rza­nia Danych w Łodzi (insta­la­cja budyn­ko­wa – 13 000 spa­wów)
 • mon­taż kabli na regio­nal­nych sie­ciach szkie­le­to­wych dla Pol­ski Wschod­niej (sieć roz­le­gła ponad 12 000 spa­wów)
Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem:
 501 401 068
(pon-pt w godz. 8 -17)

Skontaktuj się z nami

Obsługujemy klientów z całej Polski


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
 • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.