Global


Telekomunikacja

Zapew­nia­my kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie budo­wy sie­ci
tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Przy­go­to­wu­je­my kon­cep­cje tech­nicz­no-eko­no­micz­ne, opra­co­wu­je­my pro­jek­ty, budu­je­my. W trak­cie całe­go pro­ce­su zapew­nia­my obsłu­gę for­mal­no-praw­ną inwe­sty­cji.

Projektowanie

Zatrud­nia­my doświad­czo­nych pro­jek­tan­tów, któ­rych pra­cę wspo­ma­ga naj­now­sze opro­gra­mo­wa­nie. Wyko­na­li­śmy set­ki pro­jek­tów, w tym sie­ci obej­mu­ją­ce swym obsza­rem całe gmi­ny lub roz­le­głe sie­ci miej­sco­we.

Wyko­nu­je­my:

 • pro­jek­ty  sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych mie­dzia­nych i świa­ło­wo­do­wych
 • insta­la­cji abo­nenc­kich
 • kana­li­za­cji tele­tech­nicz­nych, mikro­ka­na­li­za­cji
 • kon­cep­cje, zało­że­nia tech­nicz­no-eko­no­micz­ne
 • wyce­ny, opi­nie tech­nicz­ne
 • nad­zo­ry

Budowa

Wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra, nie­zbęd­ne upraw­nie­nia i boga­te zaple­cze tech­nicz­ne pozwa­la­ją nam na reali­za­cję naj­bar­dziej zło­żo­nych zadań z zakre­su budo­wy sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Budu­je­my, moder­ni­zu­je­my i roz­bu­do­wu­je­my sie­ci i obiek­ty tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne oraz dosto­so­wu­je­my ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rę do dal­szych imple­men­ta­cji i zmie­nia­ją­cych się tech­no­lo­gii.

Wybu­do­wa­li­śmy już tysią­ce kilo­me­trów kabli mie­dzia­nych i świa­tło­wo­do­wych.

Wybrane realizacje

 1. Budo­wa sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wej w ramach pro­jek­tu SSPW dla Pol­ski Wschod­niej woj. świę­to­krzy­skie  — obszar IV
 2. Budo­wa sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wej na obsza­rze gmi­ny Sta­nin
 3. Budo­wa sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wej na obsza­rze gmi­ny Woj­ciesz­ków
 4. Budo­wa sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wej na obsza­rze gmi­ny Koma­rów Osa­da
 5. Budo­wa kana­li­za­cji dla potrzeb oświe­tle­nia nawi­ga­cyj­ne­go dla Por­tu Lot­ni­cze­go w Lubli­nie
 6. Opra­co­wa­nie pro­jek­tów i budo­wa kabli świa­tło­wo­do­wych dla potrzeb UMTS do masz­tów PTK Cen­ter­tel na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go
 7. Opra­co­wa­nie pro­jek­tu oraz budo­wa sie­ci w obsza­rze ONU Czar­na dla potrzeb Tele­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej – likwi­da­cja SRDA Alca­tel 9800
 8. Budo­wa kablo­wej linii świa­tło­wo­do­wej w pasie kole­jo­wym w rela­cji Prze­worsk – Jaro­sław dla potrzeb Tele­ko­mu­ni­ka­cji Kole­jo­wej
 9. Opra­co­wa­nie pro­jek­tu oraz budo­wa insta­la­cji oka­blo­wa­nia struk­tu­ral­ne­go i połą­czeń świa­tło­wo­do­wych dla potrzeb jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go powia­tu łukow­skie­go
 10. Opra­co­wa­nie kon­cep­cji, wyko­na­nie pro­jek­tu oraz budo­wa kana­li­za­cji tele­fo­nicz­nej dla zada­nia pn. “Pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści inwe­sty­cyj­nej woje­wódz­twa lubel­skie­go poprzez uzbro­je­nie tere­nu inwe­sty­cyj­ne­go w pod­stre­fie Łuków Tar­no­brze­skiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej EURO-PARK WISŁOSAN – etap I” dla Urzę­du Gmi­ny w Łuko­wie

Skontaktuj się z nami

Obsługujemy klientów z całej Polski


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
 • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.