Global


Sieci szerokopasmowe

Zapra­sza­my do współ­pra­cy przy budo­wie sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wych.

Przy­go­to­wu­je­my kon­cep­cje tech­nicz­no-eko­no­micz­ne, wyce­ny, opra­co­wu­je­my pro­jek­ty, budu­je­my. Mamy doświad­cze­nie przy reali­za­cji dużych pro­jek­tów.  Jeste­śmy przy­go­to­wa­ni logi­stycz­nie i sprzę­to­wo.

Zna­my i rozu­mie­my pro­ble­my zwią­za­ne z reali­za­cją inwe­sty­cji z bran­ży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej.

Korzyści dla partnerów

  1. Nasi part­ne­rzy mogą sku­pić się na funk­cjach biz­ne­so­wychFir­ma Glo­bal dys­po­nu­je odpo­wied­ni­mi zaso­ba­mi finan­so­wy­mi, tech­nicz­ny­mi i cza­so­wy­mi, aby pod­jąć się reali­za­cji zadań zwią­za­nych z budo­wą “Sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wych dla Pol­ski Wschod­niej”.

     „Glo­bal to korzyst­na rela­cja kosz­tów do war­to­ści usług.”

  2. Dba­my o wygod­ną komu­ni­ka­cję w trak­cie pro­jek­tuZgra­ny zespół pra­cow­ni­ków przy wspar­ciu nowo­cze­snych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych do zarzą­dza­nia pro­jek­tem zapew­ni inwe­sty­cji płyn­ną komu­ni­ka­cję w trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu. Roz­wój umie­jęt­no­ści zarzą­dza­nia infor­ma­cja­mi w pro­ce­sie reali­za­cji pro­jek­tu sta­no­wi ele­ment naszej stra­te­gii, odróż­nia­jąc nas od firm  sto­su­ją­cych w tym zakre­sie stan­dar­do­we roz­wią­za­nia. W razie potrzeb łączy­my kom­pe­ten­cje i moż­li­wo­ści sie­ci pod­wy­ko­naw­ców.
  3. Zapew­nia­my naj­wyż­sze stan­dar­dy jako­ści 

Naj­le­piej świad­czą o nas nasze refe­ren­cje:

O fir­mie Glo­bal moż­na powie­dzieć, że mia­ła duży wpływ na likwi­da­cję “bia­łych plam” na tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej mapie Lubelsz­czy­zny„
— Andrzej Hej­duk, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Kadra fir­my Glo­bal to oso­by odpo­wie­dzial­ne i w peł­ni zaan­ga­żo­wa­ne w swo­ją pra­cę, któ­re swo­je zada­nia wyko­nu­ją facho­wo i w ter­mi­nie.”
STAROSTWO POWIATOWE w ŁUKOWIE

We współ­pra­cy z fir­mą Glo­bal nale­ży pod­kre­ślić wyso­ką jakość oraz ter­mi­no­wość wyko­na­nych prac. Wyni­ka to przede wszyst­kim z zatrud­nie­nia osób kom­pe­tent­nych i peł­nych zaan­ga­żo­wa­nia.”
— Jerzy Jer­kie­wicz, ŁĄCZPOL

Doświadczenie

Na bie­żą­co śle­dzi­my roz­wój ryn­ku tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Nasi pra­cow­ni­cy bio­rą udział w szko­le­niach bran­żo­wych zdo­by­wa­jąc wie­dzę potwier­dzo­ną odpo­wied­ni­mi cer­ty­fi­ka­ta­mi m.in.  z zakre­su pro­jek­to­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia budo­wy sys­te­mu mikro­ka­na­li­za­cji świa­tło­wo­do­wej, pla­no­wa­nia i budo­wy sie­ci FTTH.

SSPW woj. świę­to­krzy­skie­go 

W ramach pro­jek­tu Sieć Sze­ro­ko­pa­smo­wa Pol­ski Wschod­niej opra­co­wa­li­śmy i wyko­na­li­śmy 460 km regio­nal­nej sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wej w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim (IV obszar inwe­sty­cyj­ny pro­jek­tu).

Sieć świę­to­krzy­ska to część sze­ro­ko zakro­jo­ne­go przed­się­wzię­cia Sieć Sze­ro­ko­pa­smo­wa Pol­ski Wschod­niej (SSPW), któ­re powsta­je w ramach nad­zo­ro­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go unij­ne­go pro­gra­mu Roz­wój Pol­ski Wschod­niej. Celem pro­jek­tów SSPW jest zwięk­sze­nie dostę­pu do Inter­ne­tu na tere­nie pię­ciu woje­wództw Pol­ski Wschod­niej wśród miesz­kań­ców, firm i insty­tu­cji. W efek­cie powsta­je nowo­cze­sna infra­struk­tu­ra ICT, obej­mu­ją­ca ponad 10 tys. km świa­tło­wo­dów i ponad tysiąc węzłów szkie­le­to­wo-dys­try­bu­cyj­nych.

Likwi­da­cja tzw. „bia­łych plam”

W ramach poro­zu­mie­nia zawar­te­go pomię­dzy UKE, a TP S.A. w 2009r o likwi­da­cji tzw. „bia­łych plam” w okre­sie od 02.2010 do 12.2011. fir­ma Glo­bal zapro­jek­to­wa­ła i wybu­do­wa­ła sieć sze­ro­ko­pa­smo­wą dla obsza­ru trzech gmin w woje­wódz­twie lubel­skim Koma­rów Osa­da, Sta­nin, Woj­ciesz­ków. Zakres budo­wy obej­mo­wał 6322 przy­łą­cza, 844 punk­ty dostę­po­we, 493 km wyko­pu, 115 km świa­tło­wo­dów i ponad 1000 km kabli roz­dziel­czych. Wszyst­kie pra­ce pro­jek­to­we i wyko­naw­cze zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne wyłącz­nie przy udzia­le wła­snych zaso­bów finan­so­wych. Pra­ce te sta­no­wi­ły poło­wę zakre­su wszyst­kich prac zle­co­nych na obsza­rze woje­wódz­twa lubel­skie­go w ramach ww. poro­zu­mie­nia.

Zarzą­dza­nie utrzy­ma­niem sie­ci Lublin Połu­dnie

W latach 2003–2005 na pod­sta­wie pod­pi­sa­nej umo­wy out­so­ur­cin­go­wej z fir­mą Łącz­pol, Glo­bal wyko­ny­wał usłu­gi pole­ga­ją­ce na zarzą­dza­niu utrzy­ma­niem sie­ci w obsza­rze stre­fy utrzy­ma­nio­wej Lublin Połu­dnie oraz był wyko­naw­cą wszyst­kich prac inwe­sty­cyj­nych wyni­ka­ją­cych z umo­wy z TP S.A.. Pod­czas naszej współ­pra­cy Stre­fa Lublin Połu­dnie mia­ła jed­ne z naj­lep­szych wskaź­ni­ków jako­ścio­wych.

Skontaktuj się z nami

Obsługujemy klientów z całej Polski


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
  • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.