Global


Montaż kabli światłowodowych

Ofe­ru­je­my usłu­gi mon­ta­żu kabli oraz mikro­ka­bli świa­tło­wo­do­wych przy uży­ciu naj­now­szych tech­no­lo­gii i nowo­cze­sne­go sprzę­tu reno­mo­wa­nych marek. Pro­jek­tu­je­my, wyko­nu­je­my i mon­tu­je­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne linie świa­tło­wo­do­we. Do mon­ta­żu kabli świa­tło­wo­do­wych uży­wa­my naj­wyż­szej kla­sy japoń­skich spa­wa­rek mar­ki Fuji­ku­ra. Doko­nu­je­my pomia­rów kon­tro­l­nych przy uży­ciu pre­cy­zyj­ne­go sprzę­tu dia­gno­stycz­ne­go. Gwa­ran­tu­je­my wyso­ką jakość wyko­na­nia oraz opty­mal­ny czas reali­za­cji pro­jek­tu.

  • mon­taż kabli i mikro­ka­bli
  • wdmu­chi­wa­nie kabli świa­tło­wo­do­wych
  • pomia­ry reflek­to­me­trycz­ne

Korzyści dla Klientów:

  • gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści dzię­ki doświad­czo­nym, cer­ty­fi­ko­wa­nym eki­pom
  • krót­ki czas reali­za­cji inwe­sty­cji
  • powy­ko­naw­cza doku­men­ta­cja pomia­ro­wa
  • moż­li­wość zamó­wie­nia kon­tro­li sta­nu tech­nicz­ne­go i kon­ser­wa­cji insta­la­cji
Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem:
 501 401 068
(pon-pt w godz. 8 -17)

Skontaktuj się z nami

Obsługujemy klientów z całej Polski


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
  • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.