Global


Usługi

Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­jek­to­wa­niu i budo­wie infra­struk­tu­ry linio­wej „pod klucz”.

Pro­jek­tu­je­my i budu­je­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne sie­ci szkie­le­to­we, metro­po­li­tal­ne i dostę­po­we, sys­te­my bez­pie­czeń­stwa, sie­ci bez­prze­wo­do­we i insta­la­cje wewnętrz­ne oraz sie­ci ener­ge­tycz­ne.

Zatrud­nia­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną, sta­łą kadrę pro­jek­tan­tów i insta­la­to­rów. Doświad­czo­ny zespół gwa­ran­tu­je utrzy­ma­nie wyso­kich stan­dar­dów świad­czo­nych przez nas usług, co pozwa­la nam na reali­za­cję dużych inwe­sty­cji.

Dzia­ła­my na zasa­dzie ści­słej współ­pra­cy (koope­ra­cji) z part­ne­ra­mi wyspe­cja­li­zo­wa­ny­mi w kon­kret­nych dzie­dzi­nach, dzię­ki cze­mu może­my facho­wo reali­zo­wać zło­żo­ne pro­jek­ty w sze­ro­kim zakre­sie. Każ­dy zespół sku­pia się na tym, co robi naj­le­piej.

W trak­cie całe­go pro­ce­su inwe­sty­cji zapew­nia­my obsłu­gę for­mal­no-praw­ną, koor­dy­na­cję dzia­łań oraz nad­zór budow­la­ny.

Zapewniamy:

  • opra­co­wa­nie kon­cep­cji tech­nicz­no-eko­no­micz­nych – kosz­to­ry­sy oraz wska­za­nie roz­wią­zań tech­nicz­nych opty­mal­nych dla Klien­ta pod wzglę­dem kosz­tów, wydaj­no­ści i moż­li­wo­ści roz­bu­do­wy
  • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów budow­la­nych i wyko­naw­czych – przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, pozy­ska­nie praw do nie­ru­cho­mo­ści oraz innych uzgod­nień i decy­zji nie­zbęd­nych do roz­po­czę­cia prac budow­la­nych
  • budo­wę i nad­zór nad pro­ce­sem inwe­sty­cyj­nym
  • uru­cho­mie­nie, testy, doku­men­ta­cję powy­ko­naw­czą

Mamy doświadczenie w budowie:

  1. Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wych
  2. Sie­ci moni­to­rin­gu
  3. Sie­ci wewnętrz­nych – SEC, PPOŻ, LAN
  4. Sie­ci ener­ge­tycz­nych

 

Skontaktuj się z nami

Obsługujemy klientów z całej Polski


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
  • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.